Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Vážení občania.  Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadan ...

Majstrovský futbalový zápas

Vážení občania! Futbalový klub Soľ Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas.      ...

Výluka železničnej dopravy

Vážení občania.  V dňoch od 09. 05. 2024 – 30. 05. 2024 prebiehať výlukové práce.     ...

Oznam o výberovom konaní

Vážení občania.  Obec Soľ v zastúpení starostom obce, v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niek ...

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 – 2025& ...

Oznámenie o strategickom dokumente “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”   viac na: Smart PSK  ...

Zverejnenie zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR

Vážení občania.  Predkladáme Vám odpis zápisnice OVK č. 1 a OVK č. 2 o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR.  Viac na: Zápisnica OVK č. 2 ...

Upozornenie na okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme

Vážení občania.  PIKOLO s. r. o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2023

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Podajte si žiadosť do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Vážení občania.  Policajný zbor SR ponúka možnosť podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru SR. ...

Seniori, zbystrite pozornosť

Vážení seniori. Zbystrite pozornosť, ak Vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze!!! ...

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Aktualizácia  „Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“            Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom, o ...

Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Vážení občania.  Predkladáme Vám schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.  Viac na: Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ ...

Žltačka typu A – poskytnutie informácií

Vážení občania.  Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti.  Pôvodcom ochorenia ...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a zriadenie transparentného účtu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE prednostom Okresného úradu Vranov n. T. na území okresu Vranov n. T. v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov n. T. dňa 09. 10. 2023 s epicentrom v ...

Manuál Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Vážení občania.  dňa 09. októbra 2023 o 20:23 hod. zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie o sile 4,9 lokálneho magnitúda, hĺbka 17,8 km, epicentrum v k. ú. obce Ďapalovce.  Od ...

Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania. V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Sloven ...

VT KANAL – vývoz žúmp

Vážení občania.  Spoločnosť VT Kanal Vám ponúka vývoz žúmp. ...

Predaj kompostérov

Vážení občania! Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komun ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám schválený prevádzkový poriadok  Obecným zastupiteľstvom: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ “   V ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

Prevádzkový čas zberného dvora

Vážení občania! Predkladáme Vám aktualizovaný prevádzkový čas zberného dvora.    ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...