Pozvánka na “Stretnutie s Mikulášom”

Vážení občania, milé deti,  všetky deti do 6 rokov srdečne pozývame na “Stretnutie s Mikulášom”.   ...

Adventný veniec 2019

Adventný veniec  Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa ...

Návrh rozpočtu obce

Vážení občania,  predkladáme vám Návrh rozpočtu obce (príjmová a výdavková časť) a návrh programového rozpočtu.  Viac na: NAVRH PROGRAMOVEHO ROZPOCTU 2020,2021,2022 NAVRH PR ...

Návrh VZN č. 46/2019

Vážení občania,  predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariad ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Vážení občania,  plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  ...