Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Vážení občania! Obec Soľ, Soľ 161, 094 35, v zastúpení starostom obce podala dňa 26. 11. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Podpora dobudovania základnej technickej in ...

Prevádzkový čas zberného dvora

Vážení občania! Predkladáme Vám aktualizovaný prevádzkový čas zberného dvora.    ...

Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 22. 11. – 28. 11. 2021

Vážení občania,  prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 22. 11. 2021 – 28. 11. 2021.         ...

Návrh rozpočtu

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024. Viac na: Navrh Vydavkova cast rozpočtu 2022,2023,2024 Navrh Prijmova cast rozpoctu 2022,2023,2024 ...

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania! Obec Soľ so sídlom Soľ 161, 094 35  Soľ, IČO:332861 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ...