Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.  Viac na: Návrh plánu kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ ...

Návrh Programového rozpočtu tabuľková a textová časť 2024, 2025, 2026

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Programového rozpočtu tabuľkovú a textovú časť 2024, 2025, 2026.  Viac na: Návrh Programovy rozpocet 2024,2025,2026 Navrh PRIJMY 20 ...

Návrh VZN č. 69/2023 o poskytovaní opat. služby, spôsobe a výške úhrady za op. službu v obci Soľ

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 69/2023 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu v obci ...

Návrh VZN č. 68/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územ...

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 68/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obc ...

Návrh VZN č. 66/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka školského zariadenia na ...

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 66/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariad ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2023

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2023, ktorým sa mení VZN č. 59/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov.&nbs ...

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku

Vážení občania. Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 06. 11. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a o ...

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC Soľ ...

Výluka vlakov dňa 1. 12. a 4. 12. na trati Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

Vážení občania.  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje výluku vlakov.  ...

Rozhodnutie – RÚVZ Vranov n. T.

Vážení občania.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove n. T. ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vážení občania,  v týchto dňoch prebieha celoslovenská zbierka pod názvom “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?”.  Cieľom tejto zbierky je potešiť na Viano ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2023 ktorým sa ruší VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce So...

Vážení občania,  predkladáme Vám Všeobecne záväzne nariadenie č. 64/2023 ktorým sa ruší VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Soľ.  Viac na: Všeobecne záväzn ...

VZN č. 65/2023 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Soli

Vážení občania,  predkladáme Vám Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2023 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Soli, ktorým sa ruší VZN č. 14/2014 o mi ...

Žltačka typu A – poskytnutie informácií

Vážení občania.  Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti.  Pôvodcom ochorenia ...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a zriadenie transparentného účtu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE prednostom Okresného úradu Vranov n. T. na území okresu Vranov n. T. v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov n. T. dňa 09. 10. 2023 s epicentrom v ...

Manuál Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Vážení občania.  dňa 09. októbra 2023 o 20:23 hod. zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie o sile 4,9 lokálneho magnitúda, hĺbka 17,8 km, epicentrum v k. ú. obce Ďapalovce.  Od ...

Zverejnenie zápisnice z volieb vo NR SR v obci Soľ

Vážení občania,  na účely oboznámenia verejnosti s obsahom zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku zverejňujeme zápisnicu z okrskov 1 a 2. Viac na: ...

Nový cestovný poriadok SAD Humenné

Vážení občania! Od 01. 09. 2023 sú v platnosti nové cestovné poriadky.  ...

Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania. V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Sloven ...

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“            Obec Soľ, v zastúpení starostom obce In ...

VT KANAL – vývoz žúmp

Vážení občania.  Spoločnosť VT Kanal Vám ponúka vývoz žúmp. ...

Predaj kompostérov

Vážení občania! Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komun ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám schválený prevádzkový poriadok  Obecným zastupiteľstvom: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ “   V ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

Prevádzkový čas zberného dvora

Vážení občania! Predkladáme Vám aktualizovaný prevádzkový čas zberného dvora.    ...