Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti – vznik
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti – zánik
Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Evidenčný-list-psa
PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
II. oddiel – PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ – Daň z pozemkov
III. oddiel PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ – Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel
III. oddiel PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ – Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely
IV. oddiel PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
V. oddiel PRIZNANIE K DANI ZA PSA
Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tlačivá – komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Žiadosť o uplatnenie úľavy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024

Tlačivá – kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Prehlásenie – žiadosť o kompostovanie biolog. rozložiť. odpadu
Prehlásenie – vykonávanie kompostovania biolog. rozložiť. odpadu