VZN – Rok 2016-2020

ROK 2016

Číslo VZN Popis VZN  
VZN č. 21 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska stiahnuť
VZN č. 21 Dodatok č. 1 stiahnuť
VZN č. 22 VZN o nakladaní s komunál. odpadmi a s drobnými staveb. odpadmi stiahnuť
VZN č. 23 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce (ÚPN-O) Soľ stiahnuť
VZN č. 24 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2017  zrušené, platné VZN č. 27/2017 stiahnuť

ROK 2017

VZN č. 25 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Soľ   stiahnuť
VZN č. 26 VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci   stiahnuť
VZN č. 27 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2017  zrušené, platné VZN č. 37/2017   stiahnuť
VZN č. 28 VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Soľ   stiahnuť
 VZN č. 29  VZN o používaní a ochrane obecných symbolov  stiahnuť
 VZN č. 30  VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska zrušené, platné VZN č. 61/2023  stiahnuť
 VZN č. 31  VZN – požiarny poriadok obce  stiahnuť
 VZN č. 32  VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  stiahnuť
 VZN č. 33  VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov  zrušené, platné VZN č. 59/2023  stiahnuť
 VZN č. 34  VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  stiahnuť
VZN č. 35 VZN ktorým sa VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov  zrušené, platné VZN č. 59/2023 stiahnuť
VZN č. 36 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 40/2018 stiahnuť
VZN č. 37 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2018  zrušené, platné VZN č. 41/2018 stiahnuť
VZN č. 38 VZN ktorým sa mení  dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ zrušené, platné VZN 60/2023 stiahnuť

ROK 2018

VZN č. 39 VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Soľ Dodatkom č. 1 k VZN č. 23/2016 z 21.10.2016, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ stiahnuť
VZN č. 40 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ č. 40/2018  zrušené, platné VZN č. 47/2020 stiahnuť
VZN č. 41 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2019  zrušené, platné VZN č. 46/2019 stiahnuť

 ROK 2019

VZN č. 42 VZN o podmienkach držania psov stiahnuť
VZN č. 43 VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 52/2021 stiahnuť
VZN č. 44 VZN ktorým sa mení VZN č. 35/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov  zrušené, platné VZN č. 59/2023 stiahnuť
VZN č. 45 VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečistenia ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce SOĽ stiahnuť
VZN č. 46 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2020  zrušené, platné VZN č. 48/2020 stiahnuť
     

 ROK 2020

VZN č. 47 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 56/2022 stiahnuť
VZN č. 48 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021  zrušené, platné VZN č. 53/2021 stiahnuť
VZN č. 49 VZN ktorým sa mení VZN č. 22 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soľ stiahnuť
VZN č. 50 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ zrušené, platné VZN č. 60/2023 stiahnuť
VZN č. 51 VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom v obci Soľ, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie stiahnuť
VZN č. 52 VZN ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 55/2023 stiahnuť