Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na I. polrok 2021