Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na II. polrok 2021

22. 11. 2021 (pondelok)

13. 12. 2021 (pondelok)

29. 12. 2021 (streda)