Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na I. polrok 2024

21. 02. 2024 (streda)

10. 04. 2024 (streda)

19. 06. 2024 (streda)