Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na I. polrok 2022

23. 02. 2022 (streda)

27. 04. 2022 (streda)

22. 06. 2022 (streda)