Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na I. polrok 2020

21. 02. 2020 (piatok)

17. 04. 2020 (piatok) náhradný termín 15. 05. 2020

26. 06. 2020 (piatok)