Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na II. polrok 2023

03. 10. 2023 (utorok)

06. 11. 2023 (pondelok)

13. 12. 2023 (streda)