Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na II. polrok 2020

11. 09. 2020 (piatok)

20. 11. 2020 (piatok)

14. 12. 2020 (pondelok) 

30. 12. 2020 (streda)