Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na I. polrok 2023

22. 02. 2023 (streda)

19. 04. 2023 (streda)

14. 06. 2023 (streda)