Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na I. polrok 2023

08. 02. 2023 (streda)

12. 04. 2023 (streda)

07. 06. 2023 (streda)