Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Soľ na II. polrok 2022

28. 09. 2022 (streda)

14. 10. 2022 (piatok)