Komunitné centrum

NAŠE KOMUNITNÉ CENTRUM SOĽ

Obec Soľ sa zapojila do Národného projektu
Komunitné centrá v mestách a obciachs prítomnosťou MRK-I. fáza
vďaka čomu sa  mohla od 1. januára 2018 spustiť prevádzka nášho komunitného centra. 

To sa za pomerne krátky čas rozbehlo a je plné detí a taktiež dospelých.
Komunitné centrum je otvorené pre kohokoľvek z obce Soľ od pondelka do piatku.

Komunitné centrum poskytuje podľa zákona o sociálnych službách 448/2018:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie
  • aktivity preventívneho charakteru
  • záujmovú činnosť.

Záujmovú a voľnočasovú činnosť realizujeme prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít.
Pre najmenších je určený predškolský klub, pre deti školského veku máme pripravené aktivity pri ktorých uplatňujeme zážitkovú formu učenia sa.
Mamičky môžu spoločné chvíle stráviť v Mamy klube.
Organizujeme aj rôzne prednášky pre deti aj dospelých, týkajúce sa zdravia a hygieny,
finančnej gramotnosti, zamestnania sa.

V mesiaci marec 2018 plánujeme Burzu šatstva, hračiek a potrieb do domácnosti…. 

Centrum je otvorené aj pre spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí by svoj čas radi venovali pomoci iným. Ak by ste sa radi zapojili do našej činnosti, budeme radi, ak sa nám ozvete.

Spolupracujeme s obecným úradom, s miestnymi občianskymi poriadkovými službami, miestnym Evanjelickým cirkevným zborom a. v. v Soli, Gréckokatolíckou farnosťou, s miestnou ZŠ  a združením Zdravé komunity. Spoluprácu plánujeme rozšíriť aj s inými organizáciami
a združeniami.

Kontakt: emailová adresa: solkomunitnecentrum@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/solkomunitnecentrum/

Pracovníčky: 
Mgr. Ivana Blecharžová, odborná garantka KC
Mgr. Andrea Ondovová, odborná pracovníčka KC
Alena Goroľová, pracovníčka KC