VZN – Rok 2011-2015

ROK 2011

Číslo VZN Popis VZN
VZN č. 4 O trh. miestach a trh. poriadok príležitostných trhov VZN č.4

ROK 2012

Číslo VZN Popis VZN
VZN č. 8 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ
VZN č.8
VZN č. 9 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, žiaka, školského zariadenia
a žiaka CVČ na rok 2013
VZN č.9

ROK 2013

Číslo VZN Popis VZN
VZN č. 10 Zásady hospodárenia s majetkom obce VZN 10
VZN č. 11 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavenými odpadmi na území obce Soľ
VZN 11

ROK 2014

Číslo VZN Popis VZN
VZN č. 13 VZN upravujúce nájom bytov vo vlastníctve obce Soľ VZN 13 
VZN č. 14 VZN o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Soli VZN 14 
VZN č. 15 VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ
VZN 15
VZN č. 16 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ
VZN 16
VZN č. 17 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, žiaka, školského zariadenia
a žiaka CVČ na rok 2015
VZN 17