VZN – Rok 2011-2015

ROK 2011

Číslo VZN Popis VZN  
VZN č. 4 O trh. miestach a trh. poriadok príležitostných trhov stiahnuť

ROK 2012

Číslo VZN Popis VZN  
VZN č. 8 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ zrušené, platné VZN č. 16/2014
stiahnuť
VZN č. 9 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, žiaka, školského zariadenia
a žiaka CVČ na rok 2013 zrušené, platné VZN č. 12/2013
stiahnuť

ROK 2013

Číslo VZN Popis VZN  
VZN č. 10 Zásady hospodárenia s majetkom obce zrušené, platné VZN č. 64/2023 stiahnuť
VZN č. 11 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavenými odpadmi na území obce Soľ zrušené, platné VZN č. 22/2016
stiahnuť

ROK 2014

Číslo VZN Popis VZN  
VZN č. 13 VZN upravujúce nájom bytov vo vlastníctve obce Soľ stiahnuť 
VZN č. 14 VZN o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Soli, zrušené, platné VZN č. 65/2023 stiahnuť 
VZN č. 15 VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 43/2019
stiahnuť
VZN č. 16 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 36/2017
stiahnuť
VZN č. 17 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, žiaka, školského zariadenia
a žiaka CVČ na rok 2015  zrušené, platné VZN č. 18/2015
stiahnuť