Školstvo

Základná škola

Riaditeľom školy je PaedDr. Pavol Hybala
Adresa: ZŠ Soľ súp.č. 53, 094 35 Soľ
Telefón:057/4496324
E-mail:riaditel@zssol.edu.sk
Internetová stránka: www.zssol.edupage.org

História základnej školy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHistória školstva na území obce Soľ je bohatá. Vďaka najnovším výskumom v archívoch je katolícka škola potvrdená už od roku 1600. Správa o evanjelickej a.v.škole sa zachovala z roku 1620. Na nej v rokoch 1627-29 pôsobil známy český humanista Jakub Jakobeus, ktorý zo Soli odišiel do Prešova.
Tento stav škôl založený na konfesii žiakov sa zachoval až do roku 1948. Keďže žiakov pribúdalo, školské budovy nestačili. Učilo sa napr. aj v kine (bývalej židovskej synagóge), v rodinných domoch.
Od 15.5.1949 bola v Soli zriadená Stredná škola, ktorá mala štyri triedy v drevenom baráku a ďalšie triedy na rôznych miestach.

V roku 1953 boli školy v Komáranoch a Soli zlúčené do Osemročnej strednej školy. 1.mája 1956 bol položený základný kameň terajšej školy. Vyučovať sa v nej začalo na jeseň v roku 1957. V r.1975 vyrástla nová budova školy s ôsmimi triedami. Naďalej sa však učilo na dve zmeny, pretože Soľ bola strediskovou obcou a školu navštevovali žiaci z Hlinného, Rudlova, Čaklova a Zámutova. V roku 1976 boli dobudované školské dielne a skleník.

Od školského roku 1990/91 sa podarilo odstrániť dvojzmennosť vo vyučovaní tak, že v Čaklove a v Zámutove boli zriadené plnoorganizované školy.
Súčasťou školy je školská jedáleň, školský klub detí a školský park.

Materská škola

Riaditeľkou je Renáta Mikulová
Adresa: MŠ Soľ súp.č. 280, 094 35 Soľ
Telefón: 057/4496394
www.materskaskolaasol 

Zo života MŠ…

DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A JEHO REČ

 Motto: Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania

P1080323V školskom roku 2012/2013 navštevovalo materskú školu 73 detí, z toho 51 rómskych detí. Počas roka mali deti, ale aj rodičia možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, ktoré sme pre nich pripravili. Našu materskú školu navštívilo divadielko Gašparko a deti si mohli pozrieť bábkové rozprávky „Kozliatka“ a „Palculienka“ prostredníctvom nádherných kulís, bábok a veselých pesničiek. Pre starých rodičov našich detí sme pripravili príjemné posedenie spojené s tancom a zábavou so svojimi vnúčatami. Aj oni mali takto možnosť spoznať priestory MŠ a ľudí, s ktorými ich deti strávia viac ako polovicu dňa. Aj deti mali veľkú radosť z toho, že môžu babke a dedkovi ukázať hračky v triede, či postieľku, na ktorej popoludní oddychujú. Veľkým zážitkom pre deti bola návšteva pána Antona Budinského z Očovej, ktorý v detvianskom kroji priblížil deťom ľudové tradície a nezvyčajné hudobné nástroje zo svojho rodného kraja. Nezabudnuteľným zážitkom pre naše deti bolo určite chodúľové divadlo so svojim predstavením v základnej škole. Tí smelší sa s radosťou zapojili do príbehu o Jánošíkovi, no poniektorí mali aj slzičky v očiach, keď sa na nich z trojmetrovej výšky pozeralo veľké čudo. V júni sme spolu s rodičmi navštívili Jasovskú jaskyňu, ZOO a Dinopark v Košiciach. Školský rok 2012/2013 sme ukončili veselou rozlúčkou s predškolákmi, ktorí si pri odnášaní tabla vyspievali plné vrecká sladkostí. Do základnej školy odišlo 26 detí.

V školskom roku 2013/2014 je do MŠ zaradených 86 detí, z toho 59 rómskych detí. Materská škola bola zaradená do projektu MRK II – „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“, ktorého cieľom je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do MŠ a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup do ZŠ. Chceme poďakovať za spoluprácu počas celého roka hlavne našim rodičom, OcÚ, ZŠ a pracovníkom komunitného centra a veríme, že si pomocnú ruku budeme podávať aj naďalej.

Do nového roka 2014 želáme všetkým občanom našej obce hlavne veľa zdravia, optimizmu a úsmev na tvári.

Kolektív MŠ