Plán udržateľnej mobility “Prešovského samosprávneho kraja”

Vážení občania, 

obstarávateľ strategického dokumentu – Prešovský samosprávny kraj
doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov
na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) Správu
o hodnotení strategického dokumentu “Plán udržateľnej mobility
Prešovského samosprávneho kraja” (ďalej len “Správa o hodnotení”)
spolu s návrhom strategického dokumentu.

Viac na: sprava-o-hodnoteni-pum-psk-

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja