Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Oznámenie o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

           Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom,
oznamuje verejnosti,
že návrh strategického dokumentu
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“,
 je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
predmetom posudzovania.

Viac na: Oznámenie – Plán udržateľnej mobilty PSK