Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Aktualizácia 
„Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

           Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom,
oznamuje verejnosti,
že môže podať písomné stanovisko
k Správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“,
Bližšie informácie: Informácie – Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK

Viac na: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-