Komunitné centrum

Národný projekt
 Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z:

Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Vďaka dobrej spolupráci Komunitného centra so starostom obce Soľ.

Pracovníčky komunitného centra:
Mgr. Martina Ungrady
– odborná pracovníčka, garantka komunitného centra

Mgr. Alena Goroľová – odborná pracovníčka komunitného centra
Oľga Jarková – asistentka odbornej pracovníčky

Kontakt:

Telefonický kontakt do komunitného centra: 0905 229 775
E-mailová adresa: solkomunitnecentrum@gmail.com
Facebook: Komunitné centrum Soľ
Adresa: Komunitné centrum, 094 35  Soľ 493

Pracovná doba:
Pondelok:  07.30 – 16.00 hod.

Utorok: 07.30 – 16.00 hod.
Streda: 07.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 07.30 – 16.00 hod.
Piatok: 07.30 – 14.00 hod.

Od 11.30 – do 12.00 hod. obedňajšia prestávka