Materská škola

Materská škola

Riaditeľkou je Renáta Mikulová
Adresa: MŠ Soľ súp.č. 280, 094 35 Soľ
Telefón: 057/4496394
www.materskaskolaasol 

Zo života MŠ…

DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A JEHO REČ

 Motto: Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania

P1080323V školskom roku 2012/2013 navštevovalo materskú školu 73 detí, z toho 51 rómskych detí. Počas roka mali deti, ale aj rodičia možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, ktoré sme pre nich pripravili. Našu materskú školu navštívilo divadielko Gašparko a deti si mohli pozrieť bábkové rozprávky „Kozliatka“ a „Palculienka“ prostredníctvom nádherných kulís, bábok a veselých pesničiek. Pre starých rodičov našich detí sme pripravili príjemné posedenie spojené s tancom a zábavou so svojimi vnúčatami. Aj oni mali takto možnosť spoznať priestory MŠ a ľudí, s ktorými ich deti strávia viac ako polovicu dňa. Aj deti mali veľkú radosť z toho, že môžu babke a dedkovi ukázať hračky v triede, či postieľku, na ktorej popoludní oddychujú. Veľkým zážitkom pre deti bola návšteva pána Antona Budinského z Očovej, ktorý v detvianskom kroji priblížil deťom ľudové tradície a nezvyčajné hudobné nástroje zo svojho rodného kraja. Nezabudnuteľným zážitkom pre naše deti bolo určite chodúľové divadlo so svojim predstavením v základnej škole. Tí smelší sa s radosťou zapojili do príbehu o Jánošíkovi, no poniektorí mali aj slzičky v očiach, keď sa na nich z trojmetrovej výšky pozeralo veľké čudo. V júni sme spolu s rodičmi navštívili Jasovskú jaskyňu, ZOO a Dinopark v Košiciach. Školský rok 2012/2013 sme ukončili veselou rozlúčkou s predškolákmi, ktorí si pri odnášaní tabla vyspievali plné vrecká sladkostí. Do základnej školy odišlo 26 detí.

V školskom roku 2013/2014 je do MŠ zaradených 86 detí, z toho 59 rómskych detí. Materská škola bola zaradená do projektu MRK II – „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“, ktorého cieľom je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do MŠ a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup do ZŠ. Chceme poďakovať za spoluprácu počas celého roka hlavne našim rodičom, OcÚ, ZŠ a pracovníkom komunitného centra a veríme, že si pomocnú ruku budeme podávať aj naďalej.

Do nového roka 2014 želáme všetkým občanom našej obce hlavne veľa zdravia, optimizmu a úsmev na tvári.

Kolektív MŠ