VZN – Rok 2021-2025

ROK 2021

VZN č. 53 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021 stiahnuť

ROK 2022

VZN č. 54 VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ stiahnuť
VZN č. 55 VZN č. 55/2022 ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ stiahnuť
VZN č. 56 VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ stiahnuť
VZN č. 57 VZN č. 57/2022 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2023 stiahnuť

ROK 2023

VZN č. 58 VZN č. 58/2023 ktorým sa ruší VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ, vrátanie zmien a doplnkov VZN č. 52/2021 stiahnuť
VZN č. 59 VZN č. 59/2023 ktorým sa ruší VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov vrátane zmien a doplnkov VZN č. 35/2017 a VZN č. 44/2019 stiahnuť