VZN – Rok 2021-2025

ROK 2021

VZN č. 53 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021  zrušené, platné VZN č. 57/2023 stiahnuť

ROK 2022

VZN č. 54 VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ stiahnuť
VZN č. 55 VZN č. 55/2022 ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ  zrušené, platné VZN č. 58/2023 stiahnuť
VZN č. 56 VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ zrušené, platné VZN č. 68/2023 stiahnuť
VZN č. 57 VZN č. 57/2022 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2023 zrušené, platné VZN č. 66/2023 stiahnuť

ROK 2023

VZN č. 58 VZN č. 58/2023 ktorým sa ruší VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ, vrátanie zmien a doplnkov VZN č. 52/2021  zrušené, platné VZN č. 62/2023 stiahnuť
VZN č. 59 VZN č. 59/2023 ktorým sa ruší VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov vrátane zmien a doplnkov VZN č. 35/2017 a VZN č. 44/2019 zrušené, platné VZN č. 67/2023 stiahnuť
VZN č. 60 VZN č. 60/2023 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ, ktorým sa ruší VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ vrátane zmien a doplnkov VZN č. 38/2017 a VZN č. 50/2020 stiahnuť
VZN č. 61 VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorým sa ruší VZN č. 30/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska stiahnuť
VZN č. 62 VZN č. 62/2023 ktorým sa mení VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ stiahnuť
VZN č. 63 VZN č. 63/2023 ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Soľ  stiahnuť
VZN č. 64 VZN č. 64/2023, ktorým sa ruší VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce stiahnuť
VZN č. 65 VZN č. 65/2023 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Soli stiahnuť 
VZN č. 66 VZN č. 66/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2024 stiahnuť
VZN č. 67 VZN č. 67/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov stiahnuť
VZN č. 68 VZN č. 68/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ stiahnuť
VZN č. 69 VZN č. 69 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu v obci Soľ stiahnuť