Verejná vyhláška – doručenie stavebného povolenia

Vážení občania! Obec Soľ  § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje doručenie stavebného povolenia č. 26/151/2024-Vo ...

Podajte si žiadosť do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Vážení občania.  Policajný zbor SR ponúka možnosť podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru SR. ...

Seniori, zbystrite pozornosť

Vážení seniori. Zbystrite pozornosť, ak Vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze!!! ...

Výluka železničnej dopravy

Vážení občania.  Dňa 20. 02. 2024 budú prebiehať výlukové práce na trati Vranov n. T. – Čierne n. T.  ...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soľ

Vážení občania! Dňa 21. februára 2024 (streda) o 17.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Viac na: Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21. 0 ...

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vážení občania! VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice v zastúpení EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vranov n.T. podala dňa  9.1.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia&n ...

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania.  Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 28. 12. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §9a od ...

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania.  Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 28. 12. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §9a od ...

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Aktualizácia  „Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“            Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom, o ...

Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Vážení občania.  Predkladáme Vám schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.  Viac na: Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ ...

Verejná vyhláška – Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ

Vážení občania. Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor (ďalej len “správny orgán”) schvaľuje Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových ...

Žltačka typu A – poskytnutie informácií

Vážení občania.  Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti.  Pôvodcom ochorenia ...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a zriadenie transparentného účtu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE prednostom Okresného úradu Vranov n. T. na území okresu Vranov n. T. v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov n. T. dňa 09. 10. 2023 s epicentrom v ...

Manuál Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Vážení občania.  dňa 09. októbra 2023 o 20:23 hod. zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie o sile 4,9 lokálneho magnitúda, hĺbka 17,8 km, epicentrum v k. ú. obce Ďapalovce.  Od ...

Verejná vyhláška – neznámi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania! Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZ ...

Verejná vyhláška – známi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania! Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZ ...

Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania. V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Sloven ...

VT KANAL – vývoz žúmp

Vážení občania.  Spoločnosť VT Kanal Vám ponúka vývoz žúmp. ...

Predaj kompostérov

Vážení občania! Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komun ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám schválený prevádzkový poriadok  Obecným zastupiteľstvom: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ “   V ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...