Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soľ

Vážení občania! Dňa 19. júna 2024 (streda) o 17.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Viac na: Pozvánka na zasadnutie OZ ...

Lilly – výkup papiera

Vážení občania,  dňa 16. 06. 2024 (sobota) o 09.00 hod. sa pred budovou obecného úradu bude vykupovať papier.        ...

Obecné slávnosti “Pred svatim Janom”

Vážení občania.  Srdečne Vás pozývame na obecné slávnosti “Pred svatim Janom”, ktoré sa uskutočnia dňa 23. júna 2024 so začiatkom o 14:00 hod. na Futbalovom ihrisku v So ...

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania

Vážení občania. Predkladáme Vám odpis zápisnice OVK volebný okrsok 1 a 2 o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 8. j ...

Výluka v dňoch 10. – 12. júna 2024

Vážení občania.  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje výlukové práce na trati Nižný Hrabovec – Vranov n. T. a Hanušovce n. T. – Lipníky v dňoch 10. – ...

Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023. Viac na: Návrh – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za ...

Verejná vyhláška – “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ

Vážení občania. Obec Soľ, adresa Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO 332861, ako stavebník dňa 17. 04. 2024 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. SP80/2022-5 ...

Kniha je pre každého

Vážení občania.  V roku 2023 sa Obecná knižnica znovu uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia v podprograme Akvizícia knižníc na nákup nových kníh, a to projektom &# ...

Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Vážení občania.  Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadan ...

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 – 2025& ...

Oznámenie o strategickom dokumente “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”   viac na: Smart PSK  ...

Upozornenie na okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme

Vážení občania.  PIKOLO s. r. o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2023

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Seniori, zbystrite pozornosť

Vážení seniori. Zbystrite pozornosť, ak Vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze!!! ...

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Aktualizácia  „Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“            Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom, o ...

Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Vážení občania.  Predkladáme Vám schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.  Viac na: Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ ...

Žltačka typu A – poskytnutie informácií

Vážení občania.  Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti.  Pôvodcom ochorenia ...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a zriadenie transparentného účtu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE prednostom Okresného úradu Vranov n. T. na území okresu Vranov n. T. v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo okres Vranov n. T. dňa 09. 10. 2023 s epicentrom v ...

Manuál Ako postupovať v prípade zemetrasenia

Vážení občania.  dňa 09. októbra 2023 o 20:23 hod. zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie o sile 4,9 lokálneho magnitúda, hĺbka 17,8 km, epicentrum v k. ú. obce Ďapalovce.  Od ...

Verejná vyhláška – neznámi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania! Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZ ...

Verejná vyhláška – známi vlastníci hrobového miesta

Vážení občania! Obec Soľ ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska – VZ ...

Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania. V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Sloven ...

VT KANAL – vývoz žúmp

Vážení občania.  Spoločnosť VT Kanal Vám ponúka vývoz žúmp. ...

Predaj kompostérov

Vážení občania! Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komun ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám schválený prevádzkový poriadok  Obecným zastupiteľstvom: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ “   V ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...