Obecné slávnosti “Pred svatim Janom”

Vážení občania! Srdečne Vás pozývame na obecné slávnosti “Pred svatim Janom”, ktoré sa uskutočnia dňa 18. júna 2023 o 14.00 hod. na Futbalovom ihrisku v Soli.  ...

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Soľ

Vážení občania! Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 07.06. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 9) ...

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Vážení občania. Predkladáme Vám schválený Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022. Viac na: Zaverecny ucet 2022 ...

Schválené VZN č. 63/2023 ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vz...

Vážení občania.  Predkladáme Vám schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2023, ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdeláv ...

Majstrovský futbalový zápas

Vážení občania! Futbalový klub Soľ Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas.    ...

VT KANAL – vývoz žúmp

Vážení občania.  Spoločnosť VT Kanal Vám ponúka vývoz žúmp. ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Soľ na II. polrok 2023

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Soľ na II. polrok 2023.  Viac na: Návrh plánu kontrolnej činnosti_2_2023 ...

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania! Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 12. 04. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle § 9a ods. 9) ...

Predaj kompostérov

Vážení občania! Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komun ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám schválený prevádzkový poriadok  Obecným zastupiteľstvom: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ “   V ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...