Rozlúčka s predškolákmi

Piatok 21.06.2019 bol v MŠ významný deň hlavne pre predškolákov, ktorí sa zmenili na šmolkov a lúčili sa so škôlkou a so svojimi kamarátmi. Vystúpili s krátkym programom, v ktorom sa ro ...

Verejná vyhláška – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Vážení občania! Obec Soľ, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ...

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Vážení občania, obec Soľ vám predkladá “Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018”. Viac na: Záverečný účet SOĽ 2018   ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá  VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ. VZN 432019   ...

Individuálna výročná správa obce Soľ za rok 2018

Vážení občania, obec Soľ vám predkladá “Individuálnu výročnú správu obce Soľ za rok  2018”. Viac na: Individuálna VS 2018   ...