Strategické dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 -2023

tu stiahnuť: Komunitný plán sociálnych služieb

 

___________________________________________________________________________

Program rozvoja obce Soľ

tu stiahnuť: Program rozvoja obce Soľ na roky 2015-2022
________________________________________________________________________________

Územný plán obce Soľ  Zmeny a doplnky č. 1
Máj 2018

Grafická časť

SchemaZC_ZaD1
VC 1_ZaD1
VC 2_ZaD1
VC 3_ZaD1
VC 4_ZaD1
VC 5_ZaD1
VC 6_ZaD1
VC 7_ZaD1
VC 8_ZaD1
VC 9_ZaD1

Stav ÚPN o Soľ

SchemaZC
VC 1
VC 2
VC 3
VC 4
VC 5
VC 6
VC 7
VC 8
VC 9

Textová časť
ZaD_1_UPN_O_SOL_PPF

ZaD č.1_ÚPN O_SOĽ_
_____________________________________________________________________________

Územný plán obce Soľ 
z roku 2016

ÚP obce Soľ – Grafická časť

ÚP obce Soľ – textová časť

Územný plán obce Soľ
Územný plán obce Soľ – Záväzná časť
Územný plán obce Soľ – Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely