JDS Soľ

Jednota dôchodcov na Slovensku,  Základná organizácia  Soľ

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vznikla v roku 1990. V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.Hlavnou náplňou činnosti JDS je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov, poskytovať sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom, realizovať ich záujmy, organizovanie spoločenských aktivít, organizovanie vzdelávania, ako aj kultúrno-spoločenských a telovýchovných akcií.
Na podporu cieľov JDS v miestnych podmienkach obce Soľ sa skupina dôchodcov pod vedením dnes už nebohého p. Miloša Hájnika rozhodla založiť základnú organizáciu i v našej obci. S veľkým nadšením a za podpory okresnej organizácie začal vybavovať všetky potrebné dokumenty. Na ustanovujúcej členskej schôdzi  dňa 15.2.2014 sa zúčastnilo 23 dôchodcov. Zvolili si členov výboru a revíznej komisie. Predsedom sa stal Miloš Hájnik, členmi výboru Mgr. Helena Kopčáková, Jozefína Schleifová, Pavol Demčák, Dušan Berta, Anna Baníková, Dušan Kmec . Predseda  revíznej komisie – Anna Bertová, členovia Mária Demčáková, Jozef Ocilka.
Žiaľ, nečakané a náhle úmrtie predsedu Miloša Hájnika  však na chvíľu  pozastavilo činnosť JDS. Niektorí zvolení členovia výboru sa vzdali práce. Pokračovať v činnosti sa rozhodol člen výboru  Dušan Berta, ktorý  zvolal členskú schôdzu. Dňa 14. mája 2014 sa v jedálni ZŠ Soľ  stretlo 26 občanov. V úvode si uctili pamiatku  Miloša Hájnika minútou ticha. Na tejto členskej schôdzi sa uskutočnil  nové voľby výboru a revíznej komisie. Predsedom sa stal Dušan Berta,tajomník Mária Vancáková , hospodár Jozefína Schleifová, člen Marta Juhaščíková. Revízna komisia – predseda Anna Bertová, členovia Anna Baníková,  Jozef Ocilka.
Členstvo je dobrovoľné a vzniká podaním prihlášky. Dokladom o členstve je členský preukaz. Členským  príspevkom  na rok 2014 boli  4 €.

 Z doterajšej krátkej činnosti Základnej organizácie  v Soli vyberáme:

 Účasť členov základnej organizácie  na Okresnej olympiáde seniorov v Sečovskej Polianke dňa 14.júna 2014. Osemčlenné družstvo našich  „športovcov„ sa  tohto podujatia  zúčastnilo prvýkrát.  Organizácia a priebeh tohto podujatia boli na vysokej úrovni a naši seniori si odniesli krásne  zážitky a diplomy za účasť .

Účasť členov základnej organizácie, spolu s členmi  ZO ZŤP, na brigáde pri skrášľovaní futbalového ihriska (náter oplotenia) a  na miestnom cintoríne (čistenie  neudržiavaných hrobov).

Organizácia jednodňových zájazdov na termálne kúpaliská:

Vďaka začínajúcej dobrej spolupráci so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva v Soli, ktorí podporujú našu činnosť finančne, bolo možné vycestovať za oddychom na termálne kúpaliská.
V prvom prípade sa solianski seniori zúčastnili zájazdu spolu so ZO v Čaklove, kúpali sa a relaxovali v termálnom kúpalisku v mestečku Sárospatak. V rámci spolupráce s členmi ZO ZŤP sa znovu v mesiaci august zúčastnili výletu a kúpania v termálnej vode v mestečku Sárospatak. V treťom prípade navštívili termálne kúpalisko v meste Tiszaújvarosi. Cesta za poznaním nového termálneho kúpaliska trvala trošku dlhšie. Avšak pohodlný autobus, milý šofér a samotní výletníci si spevom spríjemňovali cestu. Cestou tam aj späť obdivovali aj krásnu vinohradnícku tokajskú oblasť. Slniečko sa na nich usmievalo, keď relaxovali vo vonkajších bazénoch.

Členky základnej organizácie Jozefína Schleifová a Mária Vancáková sa v dňoch 3.- 4. septembra 2014 zúčastnili turisticko – poznávacieho zájazdu pre 50 seniorov z okresu Vranov nad Topľou, ktorý zorganizoval honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku p. Stanislav Obický s manželkou, v súčinnosti s okresnou organizáciou. Cieľom zájazdu bolo bližšie spoznať bohatú históriu mesta Banská Štiavnica i protifašistického odboja, ktorého centrom bola Banská Bystrica.

 Do súťaže varenia guľáša „Guľaš majster „o putovný pohár starostu obce, ktorú organizoval Obecný úrad v Soli v mesiaci september v rámci solianskeho jarmoku, sa zapojili aj vybraní členovia základnej organizácie. Aj keď guľáš pripravený našimi seniormi nezískal umiestnenie na popredných miestach, každý, kto zavítal k stánku, si na guľáši pochutnával do sýtosti.

 Pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy dňa 20.októbra 2014 zorganizoval výbor základnej organizácie odbornú prednášku Mgr. Márie Gešperovej z RÚVZ vo Vranove nad Topľou spojenú s besedou na tému „Osteoporóza – tichý zlodej kostí“. Prednáška bola zameraná aj na iné ťažkosti a choroby seniorov, vysoký krvný tlak a  cholesterol.

 Dňa 23.októbra 2014 sa dôchodcovia zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorý už tradične pripravil Obecný úrad Soľ pre svojich starších občanov v sále kultúrneho domu.

 Skupinka ôsmich seniorov základnej organizácie sa dňa 24.októbra 2014 zúčastnila na slávnosti Mesiaca úcty k starším, ktorú usporiadala okresná organizácia pod záštitou honorárneho konzula pána Stanislava Obického pre 155 seniorov vranovského okresu. Hosťom tohto podujatia boli – bývalý prezident SR Rudolf Schuster, generalná konzulka Ukrajiny na Slovensku Oľga Benč, operná speváčka Lívia Nagy Abahazii s manželom Zoltanom Nagym a ďalší hostia.

 Deň 28.november 2014 sa zapíše v histórii  Základnej organizácie v Soli ako deň, keď starosta obce Ing. Jozef Berta odovzdal predsedovi ZO JDS Dušanovi Bertovi kľúč od miestnosti, ktorá bude slúžiť na stretávanie sa seniorov a organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít. Miestnosť sa nachádza na poschodí bývalého domu služieb.

 Mikulášskym a predvianočným posedením dňa 6. decembra 2014 v novootvorenom klube pre členov ZO JDS v Soli, ukončili naši seniori prvý rok svojej činnosti. Pekné vystúpenie žiakov ZŠ, kapustnica , výborné koláče a čaj s príchuťou rumu, prispeli k príjemnej vianočnej nálade prítomných seniorov.

 Ak Vás zaujali doterajšie aktivity, staňte sa aj Vy členmi Jednoty dôchodcov. Radi privítame ďalších členov, ktorí môžu svojimi podnetnými návrhmi osviežiť našu činnosť, aktívne sa zapojiť do kultúrno-spoločenského života v obci a stráviť svoj voľný čas v kruhu priateľov – seniorov.

Mária Vancáková
tajomníčka ZO JDS

Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia  v Soli

ZALOŽENIE

Základná organizácia JDS v Soli bola založená 14. februára 2014. Na ustanovujúcej členskej schôdzi sa zúčastnilo 26 členov – dôchodcov. Účastníci sa oboznámili s poslaním a Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorými sa budú vo svojej činnosti riadiť. V súčasnosti má organizácia 43 členov.

ČLENOVIA VÝBORU

 • Predseda:     Dušan Berta
 • Tajomník:     Mára Vancáková
 • Hospodár:     Jozefína Schleifová
 • Člen:               Anna Baníková,  Anna Bertová,  Marta Juhaščíková,  Jozef Ocilka

ÚLOHY A CIELE

JDS pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov – dôchodcov. Spolupracuje so samosprávou a inými orgánmi štátnej správy. Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom v rámci svojich možností. Vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci, podieľa sa na organizovaní rekreačnej starostlivosti o dôchodcov, podporuje spoločenské aktivity v jednotlivých formách.

ČLENSTVO V JDS

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku, na základe ktorých bude vystavený členský preukaz, ktorý je dokladom o členstve.
Členský príspevok na jeden kalendárny rok a na l osobu sú 4,00 eura. Z tohto príspevku sa odvádza suma 1,00 euro/člen/rok vyššej organizácii – Jednote dôchodcov na Slovensku vo Vranove nad Topľou.

Práva člena JDS

 • Voliť a byť volený do orgánov JDS
 • Zúčastňovať sa na členských schôdzach  a stretávať sa pravidelne v klube členov JDS
 • Vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov a orgánov JDS
 • Podávať návrhy na zlepšenie činnosti JDS
 • Využívať výhody poskytované JDS

Povinnosti člena JDS

 • Spolupracovať na realizácii programu JDS
 • Dodržiavať stanovy a dokumenty na ne nadväzujúce
 • Platiť členský príspevok

Zánik členstva

 • Dňom oznámenia člena o vystúpení z JDS
 • Zrušenie členstva z dôvodu porušovania stanov
 • Neplatením členského príspevku pravidelne a načas
 • Úmrtím člena

Prihlášky má k dispozícii tajomníčka ZO JDS: Mária Vancáková, mob. tel. číslo 0905 653196

Programové ciele  ZO  JDS  v Soli

 • Optimálne posilniť členskú základňu aspoň na 70 členov
 • Rozšíriť okruh dôchodcov a sympatizantov zapájaných do práce ZO
 • Zlepšovať prenos informácií medzi členmi a výborom – na okennej tabuli v centre obce a internetovej stránke obce
 •  Aktívne sa zapájať do spoločenského života v obci
 •  Aktívne sa zúčastňovať a organizovať športové podujatia , turistiku , usporiadanú v rámci obce ale aj v rámci okresu
 •  Podľa možnosti organizovať a podporovať účasť našich členov na relaxačných pobytoch v kúpeľoch Slovenska
 • Podporovať členov k účasti na kultúrnych a poznávacích podujatiach, vrátane účasti na akciách usporiadaných Okresnou organizáciou vo Vranove nad Topľou

Výbor ZO JDS

 

Výlet v Poľsku a na Ľubovnianskom hrade

Plody zeme 2017

 

Olympiáda Toplianskych seniorov Soľ 2017

 

 

 

 

Posedenie pri káve a čaji

Kúpalisko v Podhájskej

 

Olympiáda  seniorov vo Vyšnom Kazimíri

Prechádzka do prírody s opekačkou

Posedenie pri káve a čaji

 Brigáda na miestnom cintoríne

Túra – Dargovský  priesmyk

Výročná členská schôdza 2017

 

Zájazd seniorov do starého Smokovca na výstavu ľadových sôch na Hrebienku dňa 15.02.2017