Predaj kompostérov

Vážení občania!

Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO).