Plánovaný rozvoj obce

Územný plán obce Soľ

31.12.2014 oboznámenie občanov so začatím prerokovania zadania ÚP obce Soľ
31.12.2014 – 29.1.2015 časové rozpätie na doručenie pripomienok k zadaniu ÚP obce Soľ
17.1.2015 mimoriadne zasadnutie OZ za účasti verejnosti v KD v súvislosti so zadaním ÚP obce Soľ
20.2.2015 schválenie zadania ÚP obce Soľ Obecným zastupiteľstvom
7.9.2015 Oboznámenie občanov so začatím prerokovania konceptu ÚP obce Soľ
8.10.2015 Termín ukončenia podávania pripomienok k variantom Konceptu ÚP obce Soľ
3.11.2015 Zverejnenie Návrhu ÚP obce Soľ
1.4.2016 Začiatok prerokovania Územného plánu obce Soľ
20.4.2016 Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu
2.5.2016 Termín ukončenia podávania pripomienok k Návrhu ÚP obce Soľ

Návrh ÚP obce Soľ – Grafická časť

Návrh ÚP obce Soľ – textová časť

Územný plán obce Soľ – NÁVRH
Územný plán obce Soľ – NÁVRH – Záväzná časť
Územný plán obce Soľ – NÁVRH – Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Internetová sieť v obci Soľ

Jedným z cieľov Obecného úrad v Soli je v roku 2016 realizácia projektu v spolupráci s firmou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. za účelom vytvorenia internetovej siete v obci Soľ.

Rekonštrukcia obecného úradu v Soli

Jedným z cieľov Obecného úrad v Soli je v roku 2016 realizácia projektu s názvom “Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Soli”. V rámci projektu by malo dôjsť k zatepleniu budovy, oprave strechy, ako aj výmene okien, či vybudovania bezbariérového prístupu do budovy Obecného úradu.

Výstavba novej Materskej školy v obci Soľ

Jedným z cieľov Obecného úrad v Soli je v rokoch 2016-2017 realizácia projektu zameraného na výstavbu novej Materskej školy z dôvodu, že súčasná Materská škola nevyhovuje z kapacitných dôvodov. Vzhľadom na demografický vývoj populácie obce je zrejmé, že nová Materská škola bude v najbližších rokoch veľmi potrebná.

Chodníky v obci Soľ

Ďalším z cieľov Obecného úrad v Soli je v najbližšom období je realizácia projektu zameraného na výstavbu nových chodníkov okolo ciest III/018219 a III/018220. Išlo by o výstavbu chodníkov po oboch stranách miestnej komunikácie smerujúcej od budovy Obecného úradu k železničnému podjazdu a o výstavbu chodníka na ulici smerujúcej do obce Rudlov.