Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Vážení občania!

Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. 

Viac na: Údaje o KO v rozsahu štatistického zisťovania za rok 2023