Zrealizované investície

Rekonštrukcia cesty k Domu smútku

 Obec Soľ oznamuje občanom obce a širokej verejnosti, že dňa 18. mája 2016 došlo ku kompletnej rekonštrukcii a výmeny povrchu cesty na obecnom cintoríne smerujúcej k Domu smútku. Rekonštrukciu tejto cesty zabezpečovala firma DANEX PLUS, s.r.o. Celková výška výdavkov na túto rekonštrukciu predstavovala 19 998,83 €.

Výstavba multifunkčného ihriska 

 Obec Soľ oznamuje občanom obce a širokej verejnosti, že dňa 6.februára roku 2016 spustila do prevádzky Multifunkčné ihrisko. Obec Soľ požiadala v máji roku 2015 o dotáciu v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí v rámci dotačného programu “Podpora rozvoja športu” na rok 2015.
Zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 40 000 € bola uzavretá dňa 29.9.2014. Práce boli zrealizované v mesiacoch september až október 2015. Celkové náklady na úpravu podložia a výstavbu multifunkčného ihriska sa vyšplhali na 74 123, 39 €.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program “Podpora rozvoja športu na rok 2015”.

37

26

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Soľ

V rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2: Energetika, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja obec Soľ realizuje projekt s názvom “Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Soľ“.
S prieskumom trhu a prípravou podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) sa začalo už v mesiaci máj 2015. Dňa 24.9.2015 Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o tom, že obci Soli bude poskytnutý NFP v maximálnej výške 274 774,36 €. Následne bola dňa 16.11.2015 uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP medzi MH SR a obcou Soľ. Samotná realizácia projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Soľ prebiehala v mesiacoch jún 2015 až marec 2016, kedy bol projekt ukončený. Projekt bol úspešne ukončený a vďaka jeho realizácii došlo k úspore elektrickej energie natoľko, že verejné osvetlenie je aktívne nepretržite počas celej noci.
Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Soľ zrealizovala firma Vincent ANTOŠ – ELEKTROMONTÁŽE, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania pre tento projekt.

dav

Zriadenie obecnej posilňovne

   Obec Soľ oznamuje občanom obce a širokej verejnosti, že dňa 14. januára 2015 spustila do prevádzky Obecnú posilňovňu. Obec Soľ požiadala o dotáciu v rámci podprogramu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru”.
Zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 2 300 € bola uzavretá dňa 30.7.2014. Práce boli zrealizované v mesiacoch august až október 2014. V mesiacoch november až december prebiehali dokončovacie práce na interiéri vstupu do posilňovne, šatní a samotných priestorov posilňovne, ako aj dovybavenie posilňovne ďalšími cvičiacimi prístrojmi a príslušenstvom. Celkové náklady na úpravy priestorov a nákup cvičiacich prístrojov sa vyšplhali na 10 056, 95 €.
Realizáciou tohto projektu občania obce získali rýchly a nenákladný prístup k cvičiacim nástrojom na zlepšenie kondície, či zvýšenie fyzickej sily.

 

Informácia o projekte podporenom Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

“MATERSKÁ ŠKOLA – VÝMENA VCHODOVÝCH DVERÍ  A OKIEN“

     Obec Soľ oznamuje občanom obce a širokej verejnosti, že na základe Výzvy č.1 Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Obec Soľ požiadala o dotáciu na realizáciu projektu „Materská škola – výmena okien a vchodových dverí.“
     Zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 2 500 € bola uzavretá dňa 19.12.2013. Práce boli zrealizované v mesiaci august  a uhradené v septembri 2014. Dodávateľ prác – súkromný podnikateľ Ján Bango, Vranov nad Topľou.
     Vďaka tejto dotácii, deti aj ich rodičia pri vstupe do budovy si môžu všimnúť nové vchodové dvere a nové okná (v počte 5 ks). Okrem estetického úžitku, tento projekt prinesie úsporu nákladov na vykurovanie.

Informácia o ukončení projektu

REGENERÁCIA OBCE SOĽ

   Dňa 21.9.2013 pri príležitosti konania III. Solianskeho jarmoku sa uskutočnil slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule na budove obecného úradu, ktorá informuje, že projekt Regenerácia obce Soľ bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 85 % a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10 %.Celková skutočná výška oprávnených výdavkov na projekt je  850 949,97 €. Zvyšok uhradila obec z vlastného rozpočtu a za pomoci úverov.
   Celková skutočná výška oprávnených výdavkov na projekt je 850 949,97 €. Zvyšok uhradila obec z vlastného rozpočtu a za pomoci úverov.
  Tomuto slávnostnému aktu však predchádzal nasledovný proces. V januári 2010 sme požiadali o dotáciu v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4 – Regenerácia sídiel.  Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu  bola podpísaná s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v septembri 2011. Po kontrole procesu verejného obstarávania, obec v apríli 2012 uzatvorila zmluvy s týmito vybranými dodávateľmi:
  • stavebné práce:  EUROVIA SK, a.s., Košice,
  • externý manažment:  Enviroprojekt, s.r.o., Prešov,
  • stavebný dozor:  Ján Velebír – STAVITEĽ, Hanušovce nad Topľou .
   V máji 2013 bola skolaudovaná celá stavba. Vodoprávne povolenie na užívanie dažďovej kanalizácie bolo vydané v auguste 2013.
V rámci projektu sa zrealizovali tieto práce: rekonštrukcia miestnych komunikácií (okolo materskej školy, okolo rímskokatolíckeho kostola, okolo zdravotného strediska až po súp. č. 325,  hušták,  rómsku ulicu a dokončila sa rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom od PD po RD súp .č. 369), výstavba chodníka vrátane lávky cez potok Surovica  od Paznučiek smerom do obce a rekonštrukcia existujúceho chodníka okolo štátnej cesty I/18 až po mlyn, úprava verejného priestranstva v centre obce a rekonštrukcia chodníka pred obecným úradom, výstavba štyroch autobusových zastávok (po dve v obidvoch smeroch Vranov n. T. – Prešov), rekonštrukcia existujúcej dažďovej kanalizácie na ulici okolo materskej školy so zaústením do verejnej kanalizácie pod „majirským“ a úprava verejnej zelene okolo Mlynského potoka pri hlavnej ceste a za obecným úradom. Pestré kvety v nových nádobách nám už celé leto skrášľovali centrum obce. Zároveň boli v centre obce osadené nové informačné tabule a nádoby na odpadky.

 Realizáciou tohto projektu obec Soľ  získala novú a krajšiu podobu.

 Ing. Emília Kopková,

pracovníčka OcÚ