Vnútorné predpisy

2019

Vnútorný predpis č. 1/2019 Smernica o prijímaní
a vybavovaní podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

stiahnuť tu: Vnútorný predpis č. 1/2019