Vnútorné predpisy

2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Soľ

stiahnuť tu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Soľ

2020

Vnútorný predpis č. 7/2020 Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid 19 v Komunitnom centre Soľ

stiahnuť tu: Vnútorný predpis č. 7/2020

2019

Vnútorný predpis č. 1/2019 Smernica o prijímaní
a vybavovaní podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

stiahnuť tu: Vnútorný predpis č. 1/2019