Aktuálne novinky

VT KANAL – vývoz žúmp

Vážení občania.  Spoločnosť VT Kanal Vám ponúka vývoz žúmp. ...

Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Vážení občania. Predkladáme Vám NÁVRH Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022. Viac na: Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 ...

Návrh VZN č. 63/2023 ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelá...

Vážení občania.  Predkladáme Vám NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2023, ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávani ...

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania! Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 12. 04. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle § 9a ods. 9) ...

Predaj kompostérov

Vážení občania! Obec Soľ v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obyvateľov nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komun ...

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania. Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v týchto súpisných číslach.  ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám schválený prevádzkový poriadok  Obecným zastupiteľstvom: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ “   V ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie
Novinky zo športu