Aktuálne novinky

Vývoz nebezpečného odpadu

Vážení občania,  na základe harmonogramu bude dňa 31. mája 2019 uskutočnený  vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10.45. – 12.00 hod.  Nebezpečný odpad je potrebné ...

Verejná vyhláška – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Vážení občania! Obec Soľ, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 119 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpis ...

Nové knihy v Obecnej knižnici

Nové knihy v Obecnej knižnici Obecná knižnica v Soli získala v mesiaci máj 2019 sponzorský dar – 10 kníh od vydavateľstva Albatros Media v celkovej hodnote 111,50 Eur. K ...

Voľby do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu.sol@slova ...

Beseda s Jozefom Banášom – pozvánka

Vážení občania,  pozývame vás na besedu s Jozefom Banášom pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika “Najväčšieho Slováka” dňa 30. mája 2019 o ...

Stavanie “mája”

Vážení občania, aj v tomto roku našu obec opäť zdobí máj. A tak to má byť – aj v tomto uponáhľanom a nežičlivom čase je potrebné upevňovať životné istoty aj vzájomným stretáv ...

Výberové konanie

Vážení občania! Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ...

Vyhlásenie súťaže “Logo obecnej knižnice”

Vážení občania,  Obecná knižnica v Soli vyhlasuje súťaž “Logo obecnej knižnice”.  Viac na : Súťaž logo knižnice ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie