Aktuálne novinky

Majstrovský futbalový zápas

Vážení občania! Futbalový klub Soľ Vás pozýva na prípravný futbalový zápas.    ...

Verejná vyhláška – oznámenie začatia stavebného konania

Vážení občania! Obec Soľ ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej l ...

Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby

     Vážení občania! Obec Soľ  ako stavebný úrad príslušný podľa § 33 a 117 zákona číslo 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pred ...

Detská letná olympiáda

Vážení občania,  srdečne pozývame všetky deti na “Detskú letnú olympiádu”. ...

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n. T.

Vážení občania,  Okresný úrad Vranov n. T. oznamuje prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny “Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n. ...

Inflačná pomoc

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 €, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, en ...

Voľba hlavného kontrolóra

Vážení občania.  Obecné zastupiteľstvo v Soli uznesením č. 309/2022 zo dňa 22. 6. 2022 vyhlasuje v zmysle § 18a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc ...

Zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Vranov nad Topľou

Vážení občania,  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v územnom obvode Vranov nad Topľo ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie
Novinky zo športu