Aktuálne novinky

Pozvánka na bezplatné meranie zraku

Vážení občania.  Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu  BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU.  Viac na: ...

Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023. Viac na: Návrh – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za ...

Verejná vyhláška – “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ

Vážení občania. Obec Soľ, adresa Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO 332861, ako stavebník dňa 17. 04. 2024 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. SP80/2022-5 ...

Kniha je pre každého

Vážení občania.  V roku 2023 sa Obecná knižnica znovu uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia v podprograme Akvizícia knižníc na nákup nových kníh, a to projektom &# ...

Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Vážení občania.  Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadan ...

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 – 2025& ...

Oznámenie o strategickom dokumente “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”

Vážení občania! Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj predkladá strategický dokument   “Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť”   viac na: Smart PSK  ...

Upozornenie na okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme

Vážení občania.  PIKOLO s. r. o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie