Aktuálne novinky

Pridaj sa k nám…

Aktivity v Komunitnom centre podporuje:   V utorok 11.06.2019 Komunitné centrum uskutočnilo akciu pre deti vo veku od 2 – 12 rokov. Akcia niesla názov: „Pridaj sa k nám!“ Deti boli ...

Návrh výročnej správy 2018

Vážení občania, obec Soľ vám predkladá návrh Výročnej správy 2018. Viac na: Návrh Výročná správa 2018   ...

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 43/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ. VZN č. 43 2019 o urče ...

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 44/2019 ktorým sa mení VZN č. 35/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov. VZN č. 44 2019 ...

RÚVZ vo Vranove n. T. – rozhodnutie

Vážení občania, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal rozhodnutie o pominutí nebezpečenstva prenosu ochorenia na osýpky . Dňa 31.05.2019 strácaj ...

Beseda s Jozefom Banášom

V roku 2019 si pripomíname sté výročie tragického úmrtia velikána našich dejín generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol nielen významný astronóm, letec, ale predovšetkým ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) materskej školy v Soli

Obec Soľ v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko ...

Nové knihy v Obecnej knižnici

Nové knihy v Obecnej knižnici Obecná knižnica v Soli získala v mesiaci máj 2019 sponzorský dar – 10 kníh od vydavateľstva Albatros Media v celkovej hodnote 111,50 Eur. K ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie