Aktuálne novinky

Pozvánka na “Stretnutie s Mikulá ...

Vážení občania, milé deti,  všetky deti do 6 rokov srdečne pozývame na “Stretnutie s Mikulášom”.   ...

Návrh VZN č. 46/2019

Vážení občania,  predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariad ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Vážení občania,  plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 45/2019 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Soľ,& ...

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania,  dňa 9. decembra 2019 bude prerušená distribúcia elektriny: ...

Krst CD “Ej teraz nám nevesti”

Jedna staročínska povesť hovorí, že keď sa narodí človek, na oblohe sa rozsvieti hviezda. Môžeme povedať, že keď sa “narodí” alebo nahrá nové CD, aj na hudobnom nebi zažia ...

Putovná knižnica v našej Obecnej knižnici v Soli

Vážení občania,  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  poskytla Obecnej knižnici v Soli tzv. putovnú knižnicu. Ide o súbor 88 kníh z vranovskej knižnice, kto ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v Soli

Vážení občania,  Obec Soľ v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorý ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie