Aktuálne novinky

Ročný výkaz o komunálnom odpade z ob ...

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Podajte si žiadosť do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Vážení občania.  Policajný zbor SR ponúka možnosť podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru SR. ...

Seniori, zbystrite pozornosť

Vážení seniori. Zbystrite pozornosť, ak Vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze!!! ...

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vážení občania! VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice v zastúpení EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vranov n.T. podala dňa  9.1.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia&n ...

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania.  Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 28. 12. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §9a od ...

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 Aktualizácia  „Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“            Obec Soľ, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom, o ...

Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Vážení občania.  Predkladáme Vám schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.  Viac na: Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ ...

Žltačka typu A – poskytnutie informácií

Vážení občania.  Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti.  Pôvodcom ochorenia ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie