Aktuálne novinky

Oznámenie o začatí stavebného konani ...

Vážení občania! Obec Soľ, Soľ 161, 094 35, v zastúpení starostom obce podala dňa 26. 11. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Podpora dobudovania základnej technickej in ...

Návrh rozpočtu

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024. Viac na: Navrh Vydavkova cast rozpočtu 2022,2023,2024 Navrh Prijmova cast rozpoctu 2022,2023,2024 ...

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania! Obec Soľ so sídlom Soľ 161, 094 35  Soľ, IČO:332861 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ...

Vyhlásenie núdzového stavu od 25. 11. 2021

Vážení občania! Od 25. 11. 2021 je vyhlásený núdzový stav. Viac na: 695_2021 Uznesenie vlády núdzový stav   ...

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Vážení občania! Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok te ...

Opatrenia platné od 25. novembra 2021

Vážení občania! Predkladáme Vám platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Viac na: Vyhlaska_264 UVZ SR vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 29.11. ...

Rozhodnutie – jednoduché pozemkové úpravy

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou ako príslušný orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1191 Zb. o poz ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vážení občania,  v týchto dňoch prebieha celoslovenská zbierka pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.  Cieľom tejto zbierky je potešiť na Viano ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie