Aktuálne novinky

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vážení občania! Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov, (ďalej len stavebný zákon), ...

Návrh VZN č. 62/2023 ktorým sa ktorým sa mení VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské...

Vážení občania!          Predkladáme Vám návrh VZN č. 62/2023 ktorým sa mení VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zria ...

Návrh VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska. Viac na: Návrh VZN č. 61 2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska ...

Návrh VZN č. 60/2023 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č. 60/2023 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ.  Viac na: Návrh VZN č. 60 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ &nbs ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh prevádzkového poriadku: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ ” Viac na: PP KOMPOSTÁRE ...

Svetový deň vody

Vážení občania.  Pri príležitosti Svetového dňa vody bude RÚVZ vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode.  ...

Zmeny a doplnky č. 3 – Územný plán obce Zámutov

Vážení občania! Obstarávateľ – Obec Zámutov – predložil na Okresný úrad Vranov n. T., odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokume ...

Oznam o výberovom konaní

Vážení občania! Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Soľ, 094 35 Soľ 161 vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracov ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie