Aktuálne novinky

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavn ...

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.  Viac na: Návrh plánu kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ ...

Návrh VZN č. 68/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územ...

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 68/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obc ...

Návrh VZN č. 66/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka školského zariadenia na ...

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 66/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariad ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2023

Vážení občania.  Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2023, ktorým sa mení VZN č. 59/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov.&nbs ...

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku

Vážení občania. Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 06. 11. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a o ...

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC Soľ ...

Výluka vlakov dňa 1. 12. a 4. 12. na trati Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

Vážení občania.  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje výluku vlakov.  ...

Rozhodnutie – RÚVZ Vranov n. T.

Vážení občania.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove n. T. ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie