Informácia o voľnom pracovnom mieste

Vážení občania. Základná škola Soľ informuje o voľnom pracovnom mieste.  Viac na: ZS_Sol_asistent_plny_uvazok_projekt_zastupovanie ...

Návrh VZN č. 62/2023 ktorým sa ktorým sa mení VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské...

Vážení občania!          Predkladáme Vám návrh VZN č. 62/2023 ktorým sa mení VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zria ...

Návrh VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č. 61/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska. Viac na: Návrh VZN č. 61 2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska ...

Návrh VZN č. 60/2023 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č. 60/2023 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ.  Viac na: Návrh VZN č. 60 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ &nbs ...

Prevádzkový poriadok kompostárne

Vážení občania,  predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh prevádzkového poriadku: “Prevádzkový poriadok pre prevádzku Obecná kompostáreň Soľ ” Viac na: PP KOMPOSTÁRE ...

Zmeny a doplnky č. 3 – Územný plán obce Zámutov

Vážení občania! Obstarávateľ – Obec Zámutov – predložil na Okresný úrad Vranov n. T., odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokume ...

Oznam o výberovom konaní

Vážení občania! Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Soľ, 094 35 Soľ 161 vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracov ...

Verejná vyhláška – IBV Soľ – oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou

     Vážení občania! Obec Soľ  ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a 33, odst. 1 zákona číslo 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorš ...

Verejná vyhláška – Výstavba nájomných bytov v obci Soľ

Vážení občania! Obec Soľ, Soľ 161, 094 35, IČO 00332861 podala dňa 17. 08. 2022 žiadosť o stavebné povolenie stavby: Výstavba nájomných bytov v obci Soľ – Lokalita L6, SO 02 ̵ ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...