Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Vážení občania! Obec Soľ, Soľ 161, 094 35, v zastúpení starostom obce podala dňa 26. 11. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Podpora dobudovania základnej technickej in ...

Návrh rozpočtu

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024. Viac na: Navrh Vydavkova cast rozpočtu 2022,2023,2024 Navrh Prijmova cast rozpoctu 2022,2023,2024 ...

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania! Obec Soľ so sídlom Soľ 161, 094 35  Soľ, IČO:332861 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ...

Vyhlásenie núdzového stavu od 25. 11. 2021

Vážení občania! Od 25. 11. 2021 je vyhlásený núdzový stav. Viac na: 695_2021 Uznesenie vlády núdzový stav   ...

Opatrenia platné od 25. novembra 2021

Vážení občania! Predkladáme Vám platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Viac na: Vyhlaska_264 UVZ SR vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 29.11. ...