Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania,  Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa  zdržiava mimo jej územia Volič, ...

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Soľ

Vážení občania,  obec Soľ v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupi ...

Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom.

Vážení občania, pri nájme poľnohospodárskej pôdy vznikajú nájomcom povinnosti. Viac na: Tabuľka + oznámenie ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania! Spoločnosť SPP – distribúcia, prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku oznamuje svojim zákazníkom, viac na odkaze: SPP – OZNAM ...