Voľba hlavného kontrolóra

Vážení občania.  Obecné zastupiteľstvo v Soli uznesením č. 309/2022 zo dňa 22. 6. 2022 vyhlasuje v zmysle § 18a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc ...

Schválený Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Vážení občania! Predkladáme Vám Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.  Viac na: zaverecny ucet ...

Schválené VZN č. 55/2022

Vážení občania!  Predkladáme Vám schválené  VZN č. 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pô ...

Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Zámutov

Obstarávateľ – Obec Zámutov – predložil na Okresný úrad Vranov n. T. – odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Zme ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...