SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval druhý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Vyškolená zamestnankyňa obecného úradu – poverená ...

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Vážení občania,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove n. T. ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 ...

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Zámutov

Obec Zámutov ako navrhovateľ podala dňa 19. 02. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: “Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov” – (2. eta ...

Pandémia vírusu COVID-19 ešte neskončila…

Vážení občania, Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna  otvorili prichádzajúcim z krajín, ktoré konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie sa bezpečn ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 10. 06. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...