Návrh rozpočtu obce

Vážení občania,  predkladáme vám Návrh rozpočtu obce (príjmová a výdavková časť) a návrh programového rozpočtu.  Viac na: NAVRH PROGRAMOVEHO ROZPOCTU 2020,2021,2022 NAVRH PR ...

Návrh VZN č. 46/2019

Vážení občania,  predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariad ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Vážení občania,  plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 45/2019 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Soľ,& ...

Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania,  Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa  zdržiava mimo jej územia Volič, ...