Návrh Programového rozpočtu obce tabuľková a textová časť 2023, 2024, 2025

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh Programového rozpočtu obce – tabuľková a textová časť 2023, 2024, 2025.  Viac na: PV VYDAVKY 2023,2024,2025 PV PRIJMY 2023,2024,2025 PROG ...

Návrh VZN č. 57/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského z...

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č. 57/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2023.  Viac na: Náv ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2023

Vážení občania! predkladáme Vám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2023.  Viac na: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce ...

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ ...

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ.  Viac na: Návrh V ...

Verejná vyhláška: Chodník s odvodnením v obci Rudlov v k. ú. Rudlov

Vážení občania! Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 podala dňa 8. 11. 2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník s odvodnením v obci Rudlov, ktorá sa má umiestniť na parcel ...

Verejná vyhláška – doručenie stavebného povolenia

Vážení občania! Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala dňa 15. 11. 2022 st ...

Výsledky volieb za obec SOĽ

Vážení občania,  prinášame Vám výsledky volieb za našu obec.  ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...