Verejná vyhláška – oznámenie začatia stavebného konania

Vážení občania!

Obec Soľ ako správny orgán a stavebný úrad príslušný
podľa § 117 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon)
oznamuje podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona
začatie stavebného konania

pre stavbu:
” Soľ, VN 209 VN 498 – presmerovanie VNP pre TS 4″

Účastníkom konania a dotknutým orgánom
oznamujezačatie stavebného konania
a zároveň určuje termín
,
do ktorého môžu byť vznesené prípadné námietky a pripomienky.

Viac na:
Verejná vyhláška pre stavbu Soľ, VN 209 VN 498 presmerovanie VNP pre TS 4