Aktuálne novinky

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu  ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“, viac na odkaze:  V ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Soľ upozorňuje nasledovných občanov, že im má byť doručená písomnosť. stiahnuť stiahnuť stiahnuť stiahnuť stiahnuť stiahnuť stiahnuť stiahnuť stiahnuť   ...

Záverečný účet obce

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá  Záverečný účet obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. stiahnuť ...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE SOĽ odpredať majetok vo svojom vlastníctve ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Soľ na svojom zasadnutí dňa 12.06.2017 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesen ...

Oznam o výberovom konaní

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Terénna sociálna práca  a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómsky ...

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, vykoná v týchto mesiacoch až do ukončenia vegetačného obdobia v okrese Vranov nad Topľou kontrolu zameranú na ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa(ky) materskej školy v Soli

Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie