Aktuálne novinky

Zmena otváracích hodín v obecnej posi ...

Vážení občania! V sobotu dňa 16.12.2017 a v nedeľu, dňa 17.12.1017 bude obecná posilňovňa zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.     ...

Výberové konanie MOPS

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie  projektu ,,Miestne občianske poriadkové služby Soľ“ na deň 19.12.2017, viac na odkaze:  Výberové konanie MOPS ...

Adventný veniec 2017

Adventný veniec Pre veriacich má adventné obdobie predovšetkým duchovný obsah – je prípravou na slávny príchod Krista. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventn ...

Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020

Vážený občania, chceli by sme Vás oboznámiť s návrhom rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Návrh rozpočtu obce Soľ na roky 2018, 2019, 2020 Návrh – PRÍJMY &# ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 37/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 37/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2018, ktorého ú ...

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania výrubu drevín Dátum vyvesenia: 30.11.2017 Dátum zvesenia: ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 36/2017 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ,  ktorého úpln ...

Výberové konanie

Vážení občania! Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie