Aktuálne novinky

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu  ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“, viac na odkaze:  V ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 256/2017 zo dňa 12.06.2017, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zák ...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE SOĽ odpredať majetok vo svojom vlastníctve ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Soľ na svojom zasadnutí dňa 12.06.2017 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesen ...

Oznam o výberovom konaní

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Terénna sociálna práca  a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómsky ...

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, vykoná v týchto mesiacoch až do ukončenia vegetačného obdobia v okrese Vranov nad Topľou kontrolu zameranú na ...

Autobusové spojenie smer Soľ – Vranov nad Topľou – Zmena od 11.12.2016

Smer VRANOV n/T, HUMENNÉ,MICHALOVCE, TREBIŠOV. Nasledujúce autobusové spojenie platí od 11.12.2016 do 09.12.2017. Smer BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE, PREŠOV, VYSOKÉ TATRY Nasledujúce aut ...

Vlakové spojenie z/do obce

Nasledujúce vlakové spojenie platí od 11.12.2016 do 10.12.2017.   ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie