Triedime odpad

Vážení občania,

Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tráva, burina, kvety), Vás touto cestou vyzýva k spolupráci pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) zo záhrad – zelený odpad.

Zber a odvoz BRO zabezpečí obec a bude sa vykonávať dvakrát v týždni, a to vždy len „v utorok a vo štvrtok“. Odvoz odpadu sú občania povinní nahlásiť na obecnom úrade telefonicky na telefónnom čísle
057/4496423 alebo osobne.
Odpad je potrebné umiestniť v deň zberu

na priestranstvo pred rodinnými domami do 8.00.hod..
Po každej ulici bude prechádzať vozidlo pre zber a zvoz odpadu len jedenkrát!

viac na: Triedime odpad