Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prenájme voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce Soľ vyhlásenej v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na VZN č. 10/2013 “Zásady hospodárenia s majetkom obce v platnom znení. 

Viac na: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk