Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 05/02/2021 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v planom znení

Dátum zverejnenia: 17.máj 2021

Dátum uzavretia: 17.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 05/02/2021

Suma: 10 510,00

Dodávateľ: Pavol Popaďak, GEO POL

IČO: 34896821

Adresa: Hlavná 115/129. 094 14 Seč. Polianka

Stiahnuť: