Mesačné archívy: január 2021

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Soľ

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ Soľ 53

Kód projektu:  312011U471 

Miesto realizácie projektu: Východoslovenský kraj, okres Prešov, Prešov

Výška poskytnutého NFP: 68 742,00 EUR

Opis projektu:
ZŠ za pomoci 2-och nových asistentov učiteľa zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na asistenciu ťažko zdravotne postihnutým žiakom. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami, či jeho špecifickým zdravotným znevýhodnením. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí škola(tak ako doteraz) individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce. Inklúzia bude zabezpečená taktiež využívaním odborných zamestnancov, ktorí sú už dnes k dispozícii na škole, podľa potrieb žiakov, využívanie individuálnej integrácie, opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov, využívanie poradenskej a osvetovej činnosti pedagogických zamestnancov školy pre zákonných zástupcov žiakov a pod.
Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu ZŠ upevní inklúziu a to aj prostredníctvom zvyšovania miery zapojenia každého individuálneho žiaka do vzdelávacieho procesu prostredníctvom individuálneho prístupu asistentov učiteľa. Projektom sa zabezpečí individuálny prístup vyučujúceho k žiakom s rôznym stupňom osvojených zručností a návykov, tvorivá myšlienková spoluúčasť a spolupráca všetkých žiakov. Asistent učiteľa zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér, primárne pre ťažko zdravotne postihnutých žiakov, pripútaných na invalidný vozík. Asistent bude pre žiaka oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a primárne sa výrazne pomôže k hlbšej integrácii ťažko zdravotne postihnutých žiakov do spoločnosti.
Žiaci so ŠVVP, ktorí budú mať asistenta, budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu. Výstupom pôsobenia asistentov učiteľa v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na zdravotne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov na ZŠ Soľ 53, Soľ.
 Špecifické ciele projektu:
• Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a mimoškolské aktivity na ZŠ Soľ 53, Soľ;
• Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP (špecificky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením) s asistenciou asistenta učiteľa;
• Vytvoriť podmienky súvisiace so rozširovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania zdravotne znevýhodnených žiakov navštevujúcich ZŠ Soľ 53, Soľ.
Projekt bude realizovaný od 09/2019 do 08/2022, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.
Predpokladaný dopad projektu na proces vzdelávania na škole je vo viacerých rovinách:
• skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ, primárne ťažko zdravotne postihnutých;
• zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup;
• podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy;
• zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov;
• zvýšenie zaškolenosti žiakov;
• integrácia žiakov so ŠVVP do života na škole ako aj do spoločnosti;
• výrazne zlepšenie pomoci a služieb školy žiakom ťažko zdravotne postihnutým, ich rodičom a rodinám.
Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov so ŠVVP a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, pozitívna zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, a i. To všetko samozrejme v limite individuálneho hodnotenia výsledkov žiakov, ktoré plne zohľadňuje ich diagnózu a telesný postih.

Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom so ŠVVP zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu úspešne dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční, a produktívni členovia celej spoločnosti, nehovoriac o vytvorení predpokladov na uplatnenie sa na trhu práce.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk          www.minedu.gov.sk

 

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania,

služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame
všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob
komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových
správ (SMS) resp. zaslaním e-mailu, ktorá zároveň môže slúžiť ako
čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov,
ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu
hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať osobne na obecnom úrade
a to vyplnením  tlačiva a uvedením kontaktných údajov, resp. zaslať
vyplnené tlačivo na e-mail – adresu obecsol.kultura@gmail.com.
Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám
ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu
s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne
sledovať dianie okolo seba.

Viac na: Súhlas – SMS služba pre občanov