Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Soľ

Vážení občania, 

obec Soľ v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
v Soli č. 113/2019 zo dňa 30. 12. 2019 zverejňuje zámer
priameho predaja nehnuteľnosti. 

Viac na: Zámer priameho predaja majetku