Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania. 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 28. 12. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §9a ods. 15) písm. f) a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Soľ v platnom znení prijalo Uznesenie č. 137/2023 na základe ktorého zverejňuje

zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Soľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Viac na: Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce