Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania!

Obec Soľ so sídlom Soľ 161, 094 35  Soľ, IČO:332861 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Soli č. 264/2021 zo dňa 24.11.2021 zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Soľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Viac na: Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce