Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania.

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 28. 06. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §9a ods.9) písm. c) a v súlade s čl. 5 – Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce v platnom znení prijalo Uznesenie č. 77/2023

Viac na: Zverejnenie zameru prenajmu nehnutelneho majetku obce – parkovacie miesta