Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania!

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 12. 04. 2023 v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) a v súlade s čl. 5 – Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám VZN č. 1082013 Zásady hospodárenia s majetkom obce v platnom znení prijalo Uznesenie č. 55/2023 na základe ktorého zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Soľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Viac na: Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce