Zverejnenie zámeru OBCE SOĽ

Vážení občania,

Obec Soľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení
a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva
č. 293/2022 zo dňa 04.04.2022,
schválilo zámer zameniť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Soľ. 

Viac na: Zverejnenie zámeru obce Soľ