Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchod. zákonník v znení neskorších predpisov 06/2017/ELCO

Dátum zverejnenia: 21.apríl 2017

Dátum uzavretia: 21.apríl 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 06/2017/ELCO

Suma: 2 280,00

Dodávateľ: Euroleader Consulting. s.r.o.

IČO: 47878452

Adresa: Levočská 6124/12, 080 01 Prešov

Stiahnuť: