Názov a predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí súčinnosti uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum zverejnenia: 24.október 2017

Dátum uzavretia: 22.júl 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO: 37936859

Adresa: Jesenná 14, 080 05 prešov

Stiahnuť: