Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021 uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Dátum zverejnenia: 30.november 2022

Dátum uzavretia: 30.november 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 05/02/2021

Suma: 10 510,00

Dodávateľ: Pavol Popaďák GEO POL

IČO: 34896821

Adresa: Hlavná 115/129, 094 14 Seč. Polianka

Stiahnuť: