Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021 uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Dátum zverejnenia: 01.marec 2022

Dátum uzavretia: 01.marec 2022

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021

Suma: 0,00

Dodávateľ: Pavol Popaďák, GEO POL

IČO: 34896821

Adresa: Hlavná 115/129, 094 14 Sečovská Polianka

Stiahnuť: