Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vážení občania!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove n. T. v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

V Y H L A S U J E

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Viac na: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 14.06.2021