Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861,
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 70/2019 zo dňa
21.06.2019,
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka,
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v nadväznosti
na VZN č.10/2013 „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ v platnom znení,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Soľ,
viac na: Obchodná verejná súťaž