Výberové konanie

Vážení občania!

Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ(ky) Základnej školy Soľ

viac na: VK ZS Sol