Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v Soli

Vážení občania, 

Obec Soľ v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa (-ky) Materskej školy v Soli. 

Viac na: Výberové konanie