Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania, 

Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má
trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a v čase
volieb sa  zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,
môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce
(Obecný úrad Soľ, 094 35 Soľ  161 najneskôr 50 dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú)
adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na
úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Elektronická adresa na zasielanie žiadostí o voľbu poštou
ocu.sol@slovanet.sk
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle
najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal
o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
– hlasovacie lístky,
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL
a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta
a adresou voliča ako odosielateľa),
–  poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie
Vybrať jeden hlasovací lístok ….
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať
svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací
lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej
odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.
Prednostný hlas ….
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených
na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové
číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič
najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových
čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania
nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech
kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží
volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej
pečiatky obce a túto zalepí.
Odoslať návratnú obálku ….
Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej
heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená
adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta
a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej
obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch,
ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr
v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).
ziadost-o-volbu-postou

————————————————————————————————

predseda NR SR vyhlásil voľby do NR SR a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2019.
Viac na: Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

—————————————————————————————————

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky –
informácia pre voliča
Viac na: Informácia pre voliča

—————————————————————————————————–

E-mailová adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie
a na doručenie žiadosti o vydanie
hlasovacieho preukazu 
je:

ocu.sol@slovanet.sk