Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Vážení občania. 

Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pozemkových úpravách”) týmto podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách 

z v e r e j ň u j e

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soľ, lokalita L1a. 

Viac na: Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – JPÚ Soľ
857271_J1_VZFU_VNZ_MSVP
857271_J1_VZFU_VNZ_PSSVZO
857271_J1_VZFU_VNZ_TSPa
857271_J1_VZFU_VNZ_UMP 
Výrez -ÚPO, lokalita L1a