Verejná vyhláška – Obec Soľ L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia

Vážení občania. 

Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 33 a 117 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) vydala dňa 12. 01. 2021 rozhodnutie o umiestnení stavby Obec Soľ – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia, líniová stavba, ktorá bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. obce Soľ. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona. 

Viac na: Verejná vyhláška – Obec Soľ – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia