Verejná vyhláška – “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ

Vážení občania.

Obec Soľ, adresa Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO 332861, ako stavebník dňa 17. 04. 2024 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. SP80/2022-577-03 Pa zo dňa 19. 05. 2022, právoplatné dňa 22. 06. 2022 na stavbu: “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  v obci Soľ” – líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch v zastavanom území Obce Soľ, na parcelách C-KN číslo 1152, 1167, 1165/1, 1164. 1156. 1157, 1162/1, k. ú. Soľ.

Viac na: Verejná vyhláška – oznámenie