Verejná vyhláška ustanovujúca zhromaždenie účastníkov JPÚ

Vážení občania!

Okresný úrad Vranov n. T., pozemkový a lesný odbor, Nám. slobody 5, Vranov n. T., ako príslušný správny orgán (ďalej len “správny orgán”) podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon”) a Obec Soľ v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v časti katastrálneho územia Soľ, ktoré boli povolené rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2022/004200-076 zo dňa 19. 11. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 12. 2021 (ďalej len “rozhodnutie”) v zmysle výroku 3. rozhodnutia a v súlade s ust. § 24 ods. 1 zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok”)

touto verejnou vyhláškou pozývajú účastníkov jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len “JPÚ) vykonávaných v časti k. ú. Soľ na 
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Soľ vykonávaných v časti k. u. Soľ. 

PLNOMOCENSTVO stiahni tu: Plnomocenstvo – ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ

Viac na: Verejná vyhláška – Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ
Doplnenie verejnej vyhlášky – Oprava nesprávnych údajov v písomnom vyhotovení pozvánky