Verejná vyhláška – Obec Soľ – Lokalita L1, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia

Vážení občania! 

Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala dňa 17. 05. 2021 stavebné povolenie na stavbu – Obec Soľ – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v k. ú. obce Soľ. 

Viac na: Verejná vyhláška

Stavebné povolenie