Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby

     Vážení občania!

Obec Soľ  ako stavebný úrad príslušný
podľa § 33 a 117 zákona číslo 50/76 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) 
vydala dňa 04.07.2022 rozhodnutie o umiestnení stavby

Soľ, VN 209 VN 498 – presmerovanie VNP pre TS 4,
líniová stavba,  ktorá bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. obce  Soľ.

     Súčasťou verejnej vyhlášky je rozhodnutie o umiestnení stavby
č. Soľ-2021/86-OcÚ zo dňa 4.07.2022.

Viac na: 

Doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Soľ, VN 209 VN 498 presmerovanie VNP pre TS 4