Verejná vyhláška – IBV Soľ – oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou

     Vážení občania!

Obec Soľ  ako stavebný úrad príslušný
podľa § 117 a 33, odst. 1 zákona číslo 50/76
o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) ,
podľa § 42, odst. 2 stavebného zákona,
oznamuje účastníkom konania doručenie predmetného
územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
IBV Soľ na pozemkoch
parc. KN č. 723/3, 4, 724/4, 6, 725/3, 4, 5,
726/1, 2, 727/1, 2, 3, 728/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 k. ú. Soľ, 
verejnou vyhláškou.

Viac na: 

Verejná vyhláška

IBV Ruščak ÚR č. 2634 – 2022