Oznámenie verejnou vyhláškou

Vážení občania!

VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice v zastúpení EL PRO KAN s.r.o.,
M. R. Štefánika 212/181, Vranov n.T.

podala dňa  9.1.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia  stavby:
 “Soľ, IBV 9 RD – VN, TS, Soľ IBV 9 RD – NN“ –  líniová stavba v k.ú. Soľ.

Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení nesk. predpisov
(ďalej len stavebný zákon), 
v spojení s §  61, odst. 4 stav. zákona
oznamuje začatie  stavebného konania   
všetkým známym účastníkom verejnou vyhláškou.
Vzhľadom k tomu,
že ide o známe územie v zmysle § 61 odst. 2
stavebný úrad upúšťa od ústneho konania a miestneho šetrenia.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala obec Soľ
dňa 12.9.2023 s číslom 139/2678/2023-Vo

Dňom 9.1.2024 sa začalo  stavebné konanie.

Viac na: 

VSD a.s. Košice – IBV 9 RD – VN TS a NN – SP verejná vyhláška