Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
v Soli si v roku 2020 pripomína vzácne jubileum, a to 400 rokov
od svojho založenia v roku 1620, keď obyvatelia Soli a okolia prijali
učenie reformátora Martina Luthera. Napriek ťažkej skúške, akou bola
násilná protireformácia, počas ktorej zbor dočasne zanikol, sa predsa
zbor vďaka horlivosti a neochvejnosti vo viere podarilo obnoviť.
Odvtedy cirkevný zbor prežil bohatú históriu svojej existencie až
do súčasnosti. Vzácne výročie chce Cirkevný zbor osláviť
viacerými aktivitami. Najvýznamnejšou z nich je
osadenie tretieho zvona do kostola v Soli. Tento zámer sa podarilo
naplniť 29.januára 2020, kedy bol zvon privezený a inštalovaný
do veže. Zvon vyrobila firma RDUCH z Poľska, ktorá
bola oslovená na základe dobrých referencii. Spoločnosť Rduch
je jednou z najstarších spoločnosti v oblasti automatiky zvonov
 v strednej a východnej Európe. Firma realizovala viaceré projekty
nielen doma v Poľsku (napr. inštalovali nový zvon
Jána Pavla II. V kráľovskej katedrále na Waweli), ale aj po celom
svete, napr. v Kanade, Indii, Estónsku, Bulharsku, v Rusku
a iných krajinách. S touto firmou má Cirkevný zbor dobré
skúsenosti, pretože v roku 2019 realizovali rekonštrukciu dvoch
starších zvonov, zaviedli lineárne zvonenie, osadili nové
srdcia a motory, napojili diaľkové ovládanie a nové riadiace skrinky.
Pôvodný, teraz najmenší zvon pochádza z roku 1825 a dal ho
vyrobiť farár Matej Rojko. Ako o tom svedčí latinský nápis, mal slúžiť
ako umieračik. Preklad textu znie: „TENTO ZVON
DAL UROBIŤ CIRKEVNÝ ZBOR AUGSBURSKÉHO VIEROVYZNANIA
V SOLI ABY MOHOL VYJADRIŤ VEREJNE ÚCTU K ZOMRELÝM.“
Stredný zvon bol vyrobený v roku 1924 za pôsobenia brata farára
Juraja Timku a obsahuje nápis: „OSLAVUJME HOSPODINA LEBO JEST
DOBRÝ A NA VEKY TRVÁ MILOSRDENSTVO JEHO.“
Nový zvon, ktorý je z nich najväčší, váži 300 kg a je ladený
v tónine D, ktorá bola vybratá tak, aby zvuk ladil s dvomi staršími
zvonmi. Na prednej strane sa nachádza nápis: „SLÁVA NA
VÝSOSTIACH BOHU.“ a Lutherova ruža. Na zadnej strane
je nápis: „1620 – 2020 ZVON DAL VYROBIŤ CIRKEVNÝ ZBOR
ECAV SOĽ PRI 400.VÝROČÍ JEHO ZALOŽENIA.“
Nový zvon slávnostne posvätí brat generálny biskup
Ivan Eľko v rámci tohtoročných zborových dní 30.augusta 2020.
Nech nový zvon slúži cirkevnému  zboru dlhé roky a nech zvoláva
všetkých veriacich do chrámu, aby sme spoločne oslavovali
nášho Hospodina a počúvaním Slova Božieho rástli vo svojej viere.

Mgr. Zuzana Kubačková
námestná farárka